☰ Categorieën
  • Boeketten
  • Plantenarrangementen
  • Kado
  • Buitenland
 
Privacyverklaring webwinkel Bloeminique
 
Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij achten een
zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook
zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze
privacyverklaring;
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn
voor legitieme doeleinden;
• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen
waarin uw toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen
van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren
of te verwijderen.
Wij zijn de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke
persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-05-2018
Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens
zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in
het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt
om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
• NAW gegevens
• Telefoonnummer
• Factuuradres
• Emailadres
• Betalingsgegevens
• Geslacht
• Uw nickname
• Geboortedatum
• IP-adres
Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de
door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u
deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering
van de overeenkomst.
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat
noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk
verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij
persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
Toegang portaal
Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en
wijzigen.
 
 
 
Afhandelen bestelling
 
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw
persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan
derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.
Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en
diensten:
• per e-mail
• via social media
Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u
gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij
verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de
inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of
diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt automatisch
toegevoegd aan de lijst van abonnees.
Publicatie
Bij gebruik van onze webwinkel worden de volgende gegevens gepubliceerd zodat ze op internet zichtbaar zijn
voor iedereen:
• uw NAW gegevens
• door u zelf opgegeven informatie
U kiest zelf welke informatie u publiceert. Het is mogelijk dat u hiermee te achterhalen bent. Op verzoek
anonimiseren wij informatie die gepubliceerd is.
Advertenties
Onze webwinkel vertoont advertenties.
Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de
overeenkomst.
Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU.
In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze
diensten uw persoonsgegevens.
Cookies
Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden
cookies geplaatst.
Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen
waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit
gebruik van cookies.
Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is
dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties.
Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen
wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag
de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).
 
 
Google Analytics
 
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een
bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder
staan wij Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten
wij de IP-adressen anonimiseren.
Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te
beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token
• De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
• Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens
opslagen zijn
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie
tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert
• Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens
Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te
handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven
statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer
bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze
webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier
met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens
van deze websites gebruik te maken.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient
aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte
bent.
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw
persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u
een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming
gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om
inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te
sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u
ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op
grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de
Autoriteit Persoonsgegevens.
 
 
 

Privacy|Voorwaarden|© Bloeminique